Rulman Nedir ?
Rulman?n temel görevi; aralar?nda relatif dönme hareketi olan iki eleman aras?nda sürtünmeyi minimuma indirmek ve sorunsuz yük aktar?m?n? sa?lamak, verilmesi gereken hareketin mümkün olan en az sürtünmeyle yani güçten en az ödün verilerek iletimini sa?lamakt?r. Rulman dönen her mekanizman?n eleman?d?r.
Mükemmel bir rulman mükemmel bir mekanizma yarat?r. Redüktör, vantilatör ve pompalarda, tak?m tezgahlar? millerinde, otomobil ?aft?, aks, di?li kutusu, kay?? gergi sistemi, alternatör ve direksiyon sistemlerinde, su pompas? ve kap?larda, her çe?it endüstriyel elektrik motorunda, çama??r makinas? ve elektrikli süpürgelerinde, tar?m makinalar?nda, a??r i? makinalar?nda, rüzgar türbinlerinde, k?sacas? dönen her türlü mekanizmada rulman kullan?l?r.
Frans?zca’da “yuvarlanma” anlam?ndaki “roulement” kelimesi, zamanla Türkçede “rulman” olarak kullan?lm??t?r.Yuvarlanma elemanlar? bilya veya makara ?eklindedir. Makaral? rulmanlar kendi aralar?nda silindir, masural?, konik ve i?ne ?eklinde olabilir. Bilyalar ise küresel ?ekilli olduklar?ndan kullan?ld?klar? yataklarda sürtünme kuvvetleri di?er rulmanlara göre daha dü?üktür ve yüksek h?zlarda dönen rulmanl? yataklarda tercih edilirler.
Yuvarlanma elemanlar?n? tutan kafesler; çelik saçtan preslenmi?, masif veya plastik malzemeden üretilmi? olmalar?na göre üç gruba ayr?labilir. S?k dizi, kafessiz rulmanlarda bulunmaktad?r.
Rulmanlar ve yuvarlanma elemanlar?na tarihin çok eski sayfalar?nda rastlamak mümkündür. ?lk resmi izler Roma ?mparatorlu?unun gemilerinde olan dönebilen masalarda kullan?lm?? tahtadan yap?lm?? küresel bilyalar olmakla birlikte, baz? iddialarda M?s?r Piramitlerinin yap?m?nda, me?hur a??r ta?lar?n ta??nmas?nda ve yerle?tirilmesinde yine çe?itli yuvarlanma elemanlar?n?n kullan?ld???d?r. Rulman?n mevcut hali 19. yüzy?l?n sonlar?na do?ru geli?tirilmi?tir.
LeonardoDV-RulmanCizimi